× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Nyomtatványok

A nyomtatványok típusát tekintve Pdf dokumentumok. Az ilyen kiterjesztésű dokumentumokat az ingyenesen letölthető Adobe Reader programmal tekintheti meg. A Pdf dokumentum tulajdonságából adódóan a nyomtatványok nem szerkeszthetőek, néhol az előre definiált mezőkbe lehet csak írni. Ezek a „mezők kiemelése” beállítás mellett világoskék háttérrel jelennek meg a képernyőn. A kötelezően kitöltendő mezőket piros keret jelöli. Egyes nyomtatványok gépi kitöltésre készültek (csak a teljesen kitöltött, hibátlan verzió nyomtatható). A nyomtatható verziójú nyomtatványok nyomtatás után kézzel tölthetőek ki.

Igazgatási és Szociális Csoport:


1. Gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás

2. Kérelem a helyi ápolási díj megállapításához

Az ápolási díj a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
+ Vagyonnyilatkozat

 3. Helyi lakásfenntartási támogatás igénylése

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
+ Vagyonnyilatkozat

4. Gyermekintézményi étkeztetési díj megfizetéséhez támogatást igénylő lap

5. Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

csatolandó dokumentumok:
- Jövedelem- és vagyonnyilatkozat
- Munkáltatói igazolás

6. Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

A rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondok esetén vehető igénybe.
csatolandó dokumentumok:
- családtag utolsó havi nyugdíjszelvénye / előző évi adóbevallás másolata (vállalkozó) / alkalmi munkavállalása esetén abból származó jövedelemről szóló nyilatkozat
- Munkáltatói igazolás

7. Kérelem temetési költségekhez nyújtott települési támogatás megállapításához

csatolandó dokumentumok:
- halotti anyakönyvi kivonat másolata
temetési számlák eredetiben

8. Kérelem hulladékszállítási díj kedvezmény megállapítására

9. Társadalmi szervezetek

A társadalmi szervezetek támogatásához és adatnyilvántartásához szükséges formanyomtatványok.
- Adatszolgáltatás társadalmi szervezeteknek

10. Méhtartás bejelentésére szolgáló nyomtatvány

11. Mezőgazdasági termelőnek, útdíj fizetése alól mentesítő kérelem

12. Jegyző birtokvédelmi határozatainak bírósági felülvizsgálatához

- Ügyleírás
- Csatlakozás Hivatali Kapuhoz
- Linkek
- Tájékoztatás elektronikus kapcsolattartásról

13. Igazolás utazás igénybevételéhez

14. Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

15. Újszülött támogatás

16. Iskolakezdési támogatás

17. Adósságcsökkentési támogatás igénylése

18. Kérelem- rendezvénytartás iránt

19. Vendéglátóhely üzlettípus bejelentése

20. Kérelem helyi utazási bérlet támogatáshoz

21. Fehér Ignác Ösztöndíj Pályázati adatlap

22. Kérelem Időskorúak és egészségkárosodottak támogatása megállapításához

+ Vagyonnyilatkozat

+ Jövedelem kimutatás

+ Munkáltatói igazolás

+ Nyiltakozat nem havi rendszersséggel szerzett jövedelemről

 

Pénzügyi és Adócsoport:


1. Építményadó

Építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célú építmény.
Építményadó beszedési számla: 12067008-00393799-00100007
Kitöltési útmutató az építményadóban benyújtandó adatbejelentési nyomtatványhoz
Kitöltési útmutató megállapodási nyomtatvány

2. Gépjárműadó

Gépjárműadó fizetési kötelezettség terheli a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű tulajdonosát / üzembentartóját.
Gépjárműadó beszedési számla: 12067008-00329218-00100000

3. Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
Iparűzési adó beszedési számla: 12067008-00329207-00100004
Kitöltési útmutató bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány

4. Idegenforgalmi adó bevallás

A szállásadót terhelő nyilvántartási, adóbeszedési, adóbevallási és befizetési kötelezettség.
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 12067008-00135369-00100008
Kitöltési útmutató az idegenforgalmi adóban benyújtandó bevallási nyomtatványhoz
Kitöltési útmutató bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány

5. Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Talajterhelési díj beszedési számla: 12067008-00113265-00100009

6. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Termőföld bérbeadása esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján teljesítendő adókötelezettség.
Termőföld bérbeadásából származó beszedési számla: 12067008-00329163-00100007

7. Közétkeztetés

Nyomtatványok az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjai, alkalmazottjai részére iskolai étkezés megigényléséhez. További információk a közétkeztetés rendjéről szóló tájékoztatóban találhatók.
Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéről
Adatfelvételi lap : alkalmazott
Adatfelvételi lap: diak
Nyilatkozat korábban csatolt dokumentumokról
Nyilatkozat túlfizetés visszautalásáról
Nyilatkozat túlfizetés lemondásáról

 

Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport:


1. Közterület-használati engedély iránti kérelem

csatolandó dokumentumok:
- 1 példány helyszínrajzot 1:250 /esetleg 1:500/ méretarányban, amelyen fel kell tüntetni a használni kívánt területen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket és növényzetet.
- 3000,- Ft értékű illetéket kell leróni a kérelem nyomtatványon, felragasztott illetékbélyeg formájában.
- hatósági engedélyhez kötött munkával kapcsolatos közterület használat esetén az eljáró hatóság jogerős döntését.

2. Kérelem közterület bontásáról

csatolandó dokumentumok:
- 1 példány helyszínrajzot 1:250 /esetleg 1:500/ méretarányban, amelyen fel kell tüntetni a használni kívánt területen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket és növényzetet.
- 3000,- Ft értékű illetéket kell leróni a kérelem nyomtatványon, felragasztott illetékbélyeg formájában.

3. Behajtási engedély kérelem

4. Eb bejelntő nyilatkozat

5. Eb adatváltozás nyilatkozat

6. Fakivágási engedély kérelem

- Fakivágási engedély kérelem 6. számú melléklet

7. Méhészeti bejelentő lap

8. Méhészeti kijelentő lap

9. Pályázati adatlap járdaszakasz, illetve járdával együtt gépkocsi bejáró kialakítására vagy felújítására

- Szabályzat Algyő település járdafelújítási programjáról

 

Egyéb nyomtatványok:


1. Kérelem Gyevi Portéka védjegy használatához

 

A PDF (Portable Data Format) az Adobe cég által kifejlesztett adatformátum. Az ilyen kiterjesztésű dokumentumokat az ingyenesen letölthető Adobe Reader programmal tekintheti meg.

×