× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Adatkezelési tájékoztató

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere és Algyő Nagyközség Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Adatkezelő) az Algyő Nagyközség Önkormányzat által üzemeltetett www.algyo.hu weboldalon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki:

1.

Algyő Nagyközség Önkormányzat

 • székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
 • képviselő: Molnár Áron polgármester
 • törzsszám: 726973
 • adószám: 15726975-2-06
 • KSH szám: 15726975-8411-321-06
 • elérhetőség: tel: 62/517-517, fax: 62/517-511, e-mail: titkarsag@algyo.hu
 • honlap: www.algyo.hu

Algyői Polgármesteri Hivatal

 • székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
 • képviselő: dr. Varga Ákos jegyző
 • törzsszám: 830645
 • adószám: 15830645-2-06
 • KSH szám: 15830645-8411-325-06
 • elérhetőség: tel: 62/517-517, fax: 62/517-511, e-mail: jegyzo@algyo.hu
 • honlap: www.algyo.hu

2.

Alür Számviteli Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

 • képviselő: Juhász Róbert ügyvezető
 • székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth utca 79/B.
 • elérhetőség: tel: +36 30 504-9614, e-mail címe: alurbt@gmail.com

3.

A weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

4.

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalon szereplő személyes adatok az Algyői Polgármesteri Hivatal épületében található szervereken kerülnek tárolásra, ehhez az Adatkezelő semmilyen más szervezet szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Adatkezelő fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden érintettet erről értesíteni. Az Adatkezelő a weboldal használatánál a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulása esetén anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el.

5.

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg: - tájékoztatás kéréséhez való jog - hozzáférés joga - helyesbítéshez való jog - törléshez való jog - zároláshoz való jog - adatkezelés korlátozásához való jog - tiltakozáshoz való jog - jogorvoslati jog.

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (az Adatkezelő címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat az Adatkezelő felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

6.

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Szegedi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A www.algyo.hu weboldalon megvalósuló adatkezelések

Ügymenet Személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Önkormányzati tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző) Név, arckép, hivatali e-mail cím, telefonszám, pártállás Jogszabályi kötelezettség teljesítése   Tisztségük betöltésének ideje
Önkormányzati képviselők Név, arckép, email cím, telefonszám, pártállás Jogszabályi kötelezettség teljesítése   Tisztségük betöltésének ideje
Bizottságok, Bizottsági tagok Név, arckép, email cím, hivatali telefonszám, pártállás Jogszabályi kötelezettség teljesítése   Tisztségük betöltésének ideje
Civil szervezetek Képviselőjének neve, elérhetősége Tájékoztatás Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont Tiltakozásig
Hivatali telefonkönyv Tisztségviselők, szervezeti egységek vezetőinek, köztisztviselők, országgyűlési képviselő neve, hivatali telefonszáma, email címe Jogszabályi kötelezettség teljesítése   Tisztségük betöltésének ideje
Díszpolgárok Neve, arcképe, életrajzi adatok Tájékoztatás 18/2007. (X.03.) Önk. rendelet 3. § Tiltakozásig
Házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek Orvos neve, hivatali telefonszáma, helyettesének neve Jogszabályi kötelezettség teljesítése 4/2000. (II.25.) EÜM r. 3/C. § Feladatellátás időtartama, ágazati jogszabályban meghatározott idő
Ügyfélszolgálat Köztisztviselő neve Jogszabályi kötelezettség teljesítése   Ügyfélszolgálati feladatai ellátásának ideje
Közérdekű adatok Közzétett dokumentumban szereplő adatok Jogszabályi kötelezettség teljesítése    
Vagyonnyilatkozat Képviselő neve, vagyonnyilatkozatának adatai Jogszabályi kötelezettség teljesítése   Következő vagyonnyilatkozat tételéig
Országgyűlési képviselő választás OEVB, SZSZB tagok neve, határozatok, jegyzőkönyvek Jogszabályi kötelezettség teljesítése   Következő országgyűlési választás
Honlap megtekintése Érintett IP címe Webes technológiából következő adatkezelés Érintett hozzájárulása 30 nap
titkarsag@algyo.hu Érintett által megadott személyes adatok Jogszabályi kötelezettség teljesítése Érintett hozzájárulása Ügy megindításáig

 

×