× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

|
2024. február 07. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. fsz. 4. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2024. március 1-től.

1. A pályázaton részt vehet, aki:

 1. a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve algyői bejelentett lakóhellyel, vagy algyői tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy Algyőn – közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően – 1 év igazolt munkaviszonnyal rendelkezik, illetőleg egyéb kereső tevékenységet folytat,
 2. életvitelszerűen Algyőn lakik,
 3. és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre eső havi nettó összjövedelemének 33%-a nem kevesebb, mint a megpályázott önkormányzati lakás havi lakbére,
 4. vállalja négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését.

2. Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázó, aki:

 1. a 30. életévet nem töltötte be,
 2. igazoltan házas, vagy élettársi kapcsolatban él,
 3. vele együtt élő kiskorú gyermeke(i) van(nak),
 4. a gyermekét egyedül nevelő szülő,
 5. aki a többi pályázóhoz viszonyítva Algyő közösségi életében nagyobb szerepet vállal,
 6. aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését,
 7. lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkezik.

3. Kizáró okok:A pályázó(nak) vagy a vele együtt költöző személynek:

 1. az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással,
 2. korábban rendelkezett beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással, és azt a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elajándékozta, vagy elidegenítette, illetve a bérletéről térítés ellenében lemondott, bérlőtársi jogviszonyáról lemondott, vagy a lakás bérleti jogviszonyát felmondással megszüntette,
 3. az ország területén bárhol elhelyezkedő ingatlan önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik,
 4. bérleti jogviszonya vagy tulajdonjoga – a lakáscélú hitel felmondása következtében megszűnő tulajdonjog kivételével – a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján költöztették ki,
 5. a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha házasságkötéssel nagykorúvá vált,
 6. a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, az eredményhirdetéstől számított 2 évig, vagy
 7. a pályázat kiírásának időpontjában a bérbeadó felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása áll fenn.
 8. a pályázó a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú.

Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.

4. A lakások adatai:

 • Algyő, Búvár u. 9. földszint 4. sz.,
 • 56 m2 alapterület, 2 szoba
 • komfortfokozata: összkomfort,
 • bérbeadás jogcíme: költségalapú,
 • lakbér: 45.695,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.

5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet.

6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2024. február 15-én, csütörtökön 12 óráig kizárólag személyesen, az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével. 

7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2024. február havi soros testületi ülés. Az eredményről az érintetteket értesítjük. Az értesítéstől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.

ügyintéző: Lepényné Pocsai Dorina, tel: +36 62 517517 / 916, email: lepenyne.p.dorina@algyo.hu

 

További hírek

A MÁV vizsgálja a vasútvillamos menetrendjének lehetséges sűrítését, ugyanis a már több mint két éve Szeged és Hódmezővásárhely belvárosai között ingázó járaton egyre többen vannak, reggelente alig lehet felférni a szerelvényekre – értesült a Szegeder.

2024. február 29. | Napjaink Bővebben

A temető bejárati részén és a ravatalozó környékén 2024. március 1-én pénteken megkezdődnek a térkő felújítási munkálatok. A Gyeviép Nkft. által végzett beruházás várhatóan több hetet vesz igénybe.

2024. február 29. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Algyői Könyvtár újabb sikeres pályázatot tudhat magáénak.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

Önkormányzatunk részt vett Makón a víziturizmus fejlesztésével foglalkozó konferencián. A Marost érintő határon átnyúló tervek mellett információt kaptunk a magyarországi víziturizmus fejlesztési irányairól, valamint az alsó-Tisza és a Maros aktív víziturisztikai fejlesztési terveiről.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

A Süli András Művészeti és Irodalmi Alkotói Kör pályázatot hirdet, Algyő Nagyközség Önkormányzata, valamint a Gyevikult Nkft. támogatásával: JELEK 2024 Irodalmi Pályázat címmel.

2024. február 22. | Kultúra Bővebben

×