× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Magas patogenitású madárinfluenza járvány

|
2023. november 28. | Gazdaság

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat¬egészségügyi Főosztálya (továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladat-és hatáskörben eljáró hatóság az alábbiakról rendelkezik.

Algyő, teljes közigazgatási bel- és külterületére megfigyelési körzetet rendel el magas patogenitású madárinfluenza járványkitörési hely - Sándorfalva; GPS: 46.3737 és 20.1164) - koordinátái által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső és a kibővített területeken.

 1. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól a vármegyei kormányhivatal a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.
 2. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe, az alábbi kivételekkel:
  1. a vágóbaromfinak egy kijelölt vágóhídra szállítása azonnali levágás céljából a jogszabályban előírtak szerinti feltételek fennállása esetén;
  2. tojásrakás előtt álló baromfi Magyarország területén lévő olyan gazdaságba szállítása, amelyben nincs más baromfi és amelyet e célra a vármegyei kormányhivatal előzetes értesítés alapján engedélyezett, és hozzájárult a baromfi fogadásához. A tojásrakás előtt álló baromfit a gazdaságba érkezését követően hatósági megfigyelés alá kell helyezni és a tojásrakás előtt álló baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia;
  3. napos baromfi szállítása Magyarország területén lévő gazdaságba vagy gazdaság egy termelési egységébe, feltéve, hogy megfelelő járvány védelmi intézkedéseket alkalmaznak és a rendeltetési gazdaság helye szerinti vármegyei kormányhivatal értesítését követően az hozzájárul a napos baromfi fogadásához és a rendeltetési gazdaságot vagy egy termelési egységét a szállítást követően hatósági megfigyelés alá helyezi. A napos baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia, vagy bármely más gazdaságba, ha a napos baromfi a védő- és megfigyelési körzeteken kívül fekvő baromfitartó gazdaságokból származó keltetőtojásból kelt ki, feltéve, hogy a feladó keltető logisztikája és biológiailag biztonságos munkafeltételei révén biztosítani tudja, hogy e tojások nem kerültek érintkezésbe az e körzetekben található baromfiállományokból származó, és ennél fogva más egészségügyi állapotú keltetőtojással vagy napos baromfival;
  4. a keltetőtojás kiszállítható a megfigyelési körzetben vagy azon kívül elhelyezkedő kijelölt keltetőbe; feltéve, hogy a tojást és annak csomagolását feladás előtt fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket;
  5. egyszer használatos csomagolású étkezési tojások kiszállíthatók a kijelölt csomagolóközpontba, feltéve, hogy az hatósági főállatorvos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedésnek megfelel;
  6. tojások kiszállíthatók az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelet II. mellékletének XI. fejezetével összhangban történő kezelésre a megfigyelési körzeten belül vagy kívül elhelyezkedő, a tojástermékek gyártásával az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2 004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete X. szakaszának II. fejezetében foglaltak szerint foglalkozó létesítménybe;
  7. tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás céljából;
  8. az élőállat és termék szállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007.(XII.04.) FVM rendeletben (a továbbiakban: FVM rendelet) leírtak szerint.
 3. Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szétszórása, amennyiben a vármegyei kormányhivatal azt nem engedélyezte.
 4. Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.
 5. A vármegyei kormányhivatal a fertőződés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.
 6. A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járvány védelmi intézkedéseket betartva - különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.
 7. Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt a jogszabályi előírásokban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.
 8. Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a vármegyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:
  1. nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és
  2. nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.
 9. A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság termelési adataiban bekövetkezett jelentős változásokat haladéktalanul jelenteni kell a járási hivatalnak.
 10. Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.

A határozat annak visszavonásáig hatályos.

Szeged, 2023. november 24.

dr. Salgó László Péter főispán nevében és megbízásából dr. Pálfi Tímea osztályvezető

 

További hírek

A MÁV vizsgálja a vasútvillamos menetrendjének lehetséges sűrítését, ugyanis a már több mint két éve Szeged és Hódmezővásárhely belvárosai között ingázó járaton egyre többen vannak, reggelente alig lehet felférni a szerelvényekre – értesült a Szegeder.

2024. február 29. | Napjaink Bővebben

A temető bejárati részén és a ravatalozó környékén 2024. március 1-én pénteken megkezdődnek a térkő felújítási munkálatok. A Gyeviép Nkft. által végzett beruházás várhatóan több hetet vesz igénybe.

2024. február 29. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Algyői Könyvtár újabb sikeres pályázatot tudhat magáénak.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

Önkormányzatunk részt vett Makón a víziturizmus fejlesztésével foglalkozó konferencián. A Marost érintő határon átnyúló tervek mellett információt kaptunk a magyarországi víziturizmus fejlesztési irányairól, valamint az alsó-Tisza és a Maros aktív víziturisztikai fejlesztési terveiről.

2024. február 28. | Önkormányzat Bővebben

A Süli András Művészeti és Irodalmi Alkotói Kör pályázatot hirdet, Algyő Nagyközség Önkormányzata, valamint a Gyevikult Nkft. támogatásával: JELEK 2024 Irodalmi Pályázat címmel.

2024. február 22. | Kultúra Bővebben

×